இந்தியன் பொடாஷ் LTD.

INDIAN POTASH LTD.

இந்தியன் பொடாஷ் LTD. % D தயாரிப்புகள் உள்ளன.

% 1 $ d ஐ காண்பிக்கிறது -% 2 $ d இல்% 3 $ d உருப்படிகளைக் காட்டுகிறது
  • Di Ammonium Phosphate is a source of both phosphorus and nitrogen. The high phosphorus content makes it a true high analysis fertiliser. DAP and DAP blends are used on a range of crops in broad-acre farming, cereals, sugar cane, sowing pastures, dairy pastures, fodder crops and also in horticultural crops; for example, vegetables and tree crops.

  • Product description: Muriate of Potash: Potassium chloride by chemical nature Contains highest percentage of potash (60%) Entire potash is in water soluble form Improves quality of the produce apart from increasing yield Increase strength of the crops and improves resistance against pests & diseases Counteracts ill effect of over application of nitrogen

% 1 $ d ஐ காண்பிக்கிறது -% 2 $ d இல்% 3 $ d உருப்படிகளைக் காட்டுகிறது
SSL Certificates