ஓம் கங்கா காவேரி விதை_GKB ஒரு தயாரிப்பு உள்ளது.

% 1 $ d ஐ -% 2 $ d இல் 1 உருப்படியைக் காட்டுகிறது
  • GK-7777 » Medium tall » Matures in 120-125 days » Dark green leaves with profuse tillering PRADHAN » Medium tall » Matures in 105-110 days » Light green and broad leaves with high tillering CHANDAN » Medium tall » Matures in 115-120 days » Profuse tillering

% 1 $ d ஐ -% 2 $ d இல் 1 உருப்படியைக் காட்டுகிறது
SSL Certificates