சமில் கெமிக்கல்ஸ்

Established in 1984, is one of the Foremost Crop protection Agrochemical Companies in India, having multi-locational Manufacturing Plants in India. Today, Sumil is the World’s Leading Basic Manufacturer of Sulphur and its formulations.

சமில் கெமிக்கல்ஸ் இந்த பிரிவில் எந்தவொரு தயாரிப்புகளும் இல்லை

SSL Certificates